นายศักดิ์ดา บุญรอด
0 2592 1999 ต่อ 1208

นางสาวสุพัตรา พลพุ่ม
0 2592 1999 ต่อ 9

นางพาณี สืบญาติ
0 2592 1999 ต่อ 1408
นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม
0 2592 1999 ต่อ 1410

นางสาวเพชรดา สุธีรศักดิ์
0 2592 1999 ต่อ 1410
นายศักดิ์ดา บุญรอด
0 2592 1999 ต่อ 1208

นายณัชพล วงษ์นุ่ม
0 2592 1999 ต่อ 1110
นางสาวอุษา แซ่ซิ้น
0 2592 1999 ต่อ 1111

นางสาวกานดาภร คัณทักษ์
0 2592 1999 ต่อ 9
นายวิชัย พุ่มพวง
0 2592 1999 ต่อ 1110
นางสาวบังอร กองปัญโญ
0 2592 1999 ต่อ 1109
นายณัฐดนัย กิติศรีวรพจน์
0 2592 1999 ต่อ 1405
นางสาวเกษสุวรรณ สีหะวงษ์
0 2592 1999 ต่อ 1405
นางสาวภัสส์ฐลกมน
ผดุงพรรค์
0 2592 1999 ต่อ 1430

นางสาวสุภาวรรณ อู่ศิลา
0 2592 1999 ต่อ 1430
นางสาวณัฐพร ตุ้มนาค
สถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
0 2592 1999 ต่อ 1991

นางสาวธนพร พรเอนก
สถานพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
0 2592 1999 ต่อ 1991
นางสาววีระวรรณ โห้ไทย
บัวสปา
0 2592 1999 ต่อ 1933

นางสาวญาณิศา บุระเนตร
บัวสปา
0 2592 1999 ต่อ 1933
นางสาวกษมา เอี่ยมโยธา
ศูนย์ COE
0 2592 1999 ต่อ 1508

นางสาวธีรวีปณัช พึ่งเขื่อนขันธ์
ศูนย์ COE
0 2592 1999 ต่อ 1508