ตารางบริการวิชาการ ศูนย์อบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมใบประกาศ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

 

วันที่ เรื่อง ระยะเวลา ราคา ผู้รับผิดชอบ
17 ต.ค. 58 ลูกประคบหน้าใส สิว และลดริวรอย 1 วัน 1,500 บาท อ.ยามีละ ดอแม
23 พ.ย. -1 ธ.ค. 58 การนวดไทย 150 ชั่วโมง 10 วัน + เก็บ case 6,000 บาท อ.ธีรรัชศร แสงงาม
20 ธ.ค. 58 ตำรับชาสมุนไพร เพื่อสุขภาพ 1 วัน 1,500 บาท อ.ศิริกันยา สยมภาค
22-23 ม.ค. 59 นวดปรับรูปหน้า 2 วัน 5,000 บาท อ.ระวีวรรณ โห้ไทย
15-16 ม.ค. 59 การนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง 2 วัน + เก็บ case 2,000 บาท อ.รสริน ทักษิณ
5-6 ก.พ. 59 การใช้เครื่องมือเพื่อความงาม 60 ชั่วโมง 2 วัน + เก็บ case 2,000 บาท อ.จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
14-31 มี.ค. 59 หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง 14 วัน 8,000 บาท อ.รสริน ทักษิณ

และคณะ

1-3 เม.ย. 59 การนวดหน้าเพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียน

และขจัดของเสีย 60 ชั่วโมง

3 วัน + เก็บ case 5,000 บาท อ.ระวีวรรณ โห้ไทย

และคณะ

1-2 เม.ย. 59 การนวดตัวแบบอโรมา 60 ชั่วโมง 2 วัน + เก็บ case 2,000 บาท อ.ยามีละ ดอแม
13-14 พ.ค. 59 การนวดสลายไขมัน 60 ชั่วโมง 2 วัน + เก็บ case 2,000 บาท อ.ยามีละ ดอแม
1-30 มิ.ย. 59 วิชาเสริมความงาม นวดหน้า นวดอโรมา

นวดตัว และขัดผิว 300 ชั่วโมง

30 วัน + เก็บ case 10,000 บาท อ.ระวีวรรณ โห้ไทย

และคณะ

4-17 ก.ค. 59 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สาขานวดไทย 330 ชั่วโมง

12 วัน + เก็บ case 15,000 บาท อ.นิธิพันธ์ บุญเพิ่ม

และคณะ

6-7 ส.ค. 59 การนวดตัวแบบสวีดิช 60 ชั่วโมง 2 วัน + เก็บ case 3,000 บาท อ.มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
3 ก.ย. 59 เครื่องสำอาง จากธรรมชาติ 1 วัน 2,000 บาท อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี

 หมายเหตุ

1. ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรมเท่านั้น

2. กรณีผู้ลงเรียนน้อยกว่า 4 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดเปิดในรายการดังกล่าว

3. วันและเวลา ที่ใช้อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการอบรม 15 วัน