SAR 59

08-08-59-งานประกัน01-0108-08-59-งานประกัน01-02-01

 

  1. คำสั่งต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานและดำเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย  [Click]
  2. มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติ  [Click]
  3.  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558-2559  [Click]
  4. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559-2560  [Click]

 SAR 61

 1. แผนประกันคุณภาพ2561 [CLICK]
 2. ระบบและกลไกประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย 2561-2562 [CLICK]