ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ปี 2562-2563

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 1. ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND WHITENING EFFECTS OF BOUGAINVILLEA AND MARIGOLD FLOWER EXTRACTS
  แสงนภา ทองสา SSRD international conference หน้า 1-4 10 ม.ค. 2563

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

 1. Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell รุ่งนภา ศรานุชิต Srinagarind Medical Journal 8 เม.ย.2563

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q3-Q4)

 1. Biological activity of ß-glucans from edble mushroom, Schizophylllum commune in thailand สำเร็จ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ปิยธิดา ชนะพาล ธิติมา แสงแก้ว สุรชัย เชะเอ้ย International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 110-112 1 ก.ย. 62
 2. In vitro antimicrobial activity of some essential oils against bacterial pathogens causing skin disrases in vapor phase ภูริช พัฒนพานิช สุนิสา หมีทองหลาง สุนิตา หมีทองหลาง สุรชัย เชะเอ้ย International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 113-115 1 ก.ย. 62
 3. Determination of lupeol from makhaen at thailand and taiwan by high-performance liquid chromatography สุรชัย เตชะเอ้ย เขมจิรา จามกม ณกันต์วลัย วิศิฎศรี สุรัติวดี ทั่งมั่งมี วรเชษฐ์ ขอบใจ International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 49-51 1 ก.ย. 62
 4. Antioxidant and free radicals scavenging activity of hibiscus acetosella leaves extracts ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา สุรัติวดี ทั่งมั่งมี วรเชษฐ์ ขอบใจ ณกันต์วลัย วิศิฎศรี สุรชัย เตชะเอ้ย International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 86-89 1 ก.ย. 62
 5. Evaluation of acetylcholinesteraseactivity and cytotoxicity of different parts of nelumbo nucifera gaertn on human neuroblastoma cell line (sh-sy5y) เขมจิรา จามกม สุรชัย เตชะเอ้ย ณกันต์วลัย วิศิฎศรี วรเชษฐ์ ขอบใจ International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 1 ก.ย. 62
 6. The characteristics and antioxidant activities of chaba maple (hibiscus acetosella) homemade jam สุรัติวดี ทั่งมั่งมี ณกันต์วลัย วิศิฎศรี วรเชษฐ์ ขอบใจ ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา เขมจิรา จามกม สุรชัย เตชะเอ้ย International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 52-55 1 ก.ย. 62
 7. In vitro anticoagulant and antioxidant activity of prasaplai recipe and Zingiber Cassumunar roxb. Extracts วรเชษฐ์ ขอบใจ เขมจิรา จามกม สุรชัย เตชะเอ้ย ณกันต์วลัย วิศิฎศรี International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 26-30 1 ก.ย. 62
 8. Factor promoting wound healing: radical scavenging and anti-inflammatory actvity,and growth factor promotion of heliotropium indicum ณกันต์วลัย วิศิฎศรี สุรัติวดี ทั่งมั่งมี วรเชษฐ์ ขอบใจ International Journal of Applied Pharmaceutics Vol.11, Special Issue 5,2019 หน้า 45-48 1 ก.ย. 2562
 9. IN VITRO ALPHA-GLUCOSIDASE AND ALPHA-AMYLASE ENZYME-INHIBITED ACTIVITIES BY WATER-LILY (Nymphaea genus) EXTRACTS กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 121–127 30 พ.ย. 2562
 10. DEVELOPMENT AND EVALUATION OF STABILITY OF GEL FORMULATION CONTAINING Ageratum conyzoides EXTRACT ศิริกันยา สยมภาค ยุพา คงพริก ขนิษฐา มีประดิษฐ์ Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 115–120 30 พ.ย. 2562
 11. Evaluation of Thermally Crosslinked Poly (Acrylic Acid-Co-Maleic Acid) (PAMA)/Poly(Vinyl Alcohol) (PVA) Microneedle Arrays บุณณดา ภมรปฐมกุล Key Engineering Materials Issue 1662-9795 Vol.819หน้า 45-50 29 ส.ค..2562
 12. Nitric Oxide Inhibitory and Cytotoxic Activities of Spice Essential Oils ณกันต์วลัย วิศิฎศรี สุรัติวดี ทั่งมั่งมี วรเชษฐ์ ขอบใจ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 18(3) DOI: 10.12982/CMUJNS.2019.0026
  กรกฎาคม2562

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q1-Q2)             

 1. HPMC/PVP Dissolving Microneedles: a Promising Delivery Platform to Promote Trans-Epidermal Delivery of Alpha-Arbutin for Skin Lightening บุณณดา ภมรปฐมกุล AAPS PharmSciTech (2020) หน้า 21:25 17 ธ.ค.2562
 2. Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages รุ่งนภา ศรานุชิต ไฉน น้อยแสง Molecules 2020, 25, 191 หน้า 1-16 2 ม.ค.2563

ปี 2560-2561

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)

 1. นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์, นางสาวกัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา, การเปรียบเทียบความสามารถในการจำสรรพคุณสมุนไพรของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์. The 13th Conference Materials National Conference on Education (ICE 2017); 2017; ประเทศไทย.
 2. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์,  Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of brachyceras ‘chompoo mameaw’ extract. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพสธ ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”; 2560; ประเทศไทย.

บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings)

 1. นายสุรชัย เตชะเอ้ย, Screening of aquatic endophytic fungi sources of bioactive compounds: preliminary characterization of secondary metabolites produced by submerged culture. the 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural products; 2017; Khon kaen, Thailand.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 2                   

 1. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรตรีผลานานาผล. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 2561;49(2):477-80.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 1                   

 1. ณกันต์วลัย วิศิฎศรี, สุรัติวดี ทั่งมั่งมี. Radical scavenging and anti-inflammatory properties of pectin from Cissampelos pareira Linn. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 2561;xx(xx):xx-xx.
 2. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. Development of Vaginal Tablets from Thai Herb Extracts for Candidiasis วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 2018;14(1):xx-xx.
 3. นางสาวยามีละ ดอแม. The SWOT Model Of Self-Care Competency Through Dominant Body Elements Of Participants In Spa Manager วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2560;11:xx-xx.
 4. นางสาวเอมอร ชัยประทีป. Determination of Monosodium-L-Glutamate in Chilled Ready Meals by Modified-High Performance Liquid Chromatography Method. วารสารวิจัยสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2560;10:64-71.

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q3-Q4)       

 1. Kooltheat N, Sranujit R, Luetragoon T, Yuchat M, Adulyaritthikul P, Chaisomboon C, et al. Moringa oleifera Lam. Leaves extract reduces human T-cell hyporesponsiveness and DNA damage induced by oxidative stress. International Journal of Research Ayurveda Pharmacy. 2017;8(3):84-90.
 2. Nicomrat D, Chamutpong S. Diversified Microbial Community Developed in Different Fruit Juice of Wine Fermentation. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:57-60.
 3. Nicomrat D, Kanthang P, Chamutpong S. The Relationships among Microorganisms in Paddy Soil of Rice Varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:144-7.
 4. Nicomrat D, Chamutpong S. Effects of Silver Nanoparticles on Heterotrophic Bacterial Community Inhabiting the Anoxic Paddy Soil of Flooded Rice Microcosms. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:152-5.
 5. Techaoei S, Eakwaropas P, Jarmkom K, Khobjai W. Structure Characterization and Evaluation Potential of Antimicrobial Extracts from Phellinus Linteus against Skin Infectious Pathogens, Staphylococcus Epidermidis Atcc12228 and Propionibacterium Acnes Dmst14916. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2017;9(12):78.
 6. Nicomrat D, Chamutpong S. A High Potential in Activating Beneficial Indigenous Microbes Involving in the Meat Fermentation Process. Applied Mechanics and Materials. 2018;879:89-94.
 7. Nicomrat D, Chamutpong S. Assorted Lactic Acid Bacteria with Yeasts in Alcohol Submerged Fermentation Step of Vinegar Production. Applied Mechanics and Materials. 2017;866:69-72.

           

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล (Q1-Q2)                  

 1. Boonruab J, Nimpitakpong N, Damjuti W. The Distinction of Hot Herbal Compress, Hot Compress, and Topical Diclofenac as Myofascial Pain Syndrome Treatment. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2018;23:215658721775345.

ปี 2559-2560

ระดับชาติ

 1. ชาญชนา ชำนาญเวทภักดี , นิลุบล เมืองเล็น, ภคพร เรืองศรีใส และ เอมอร ชัยประทีป. “ศึกษาความเข้มข้นของโซเดียมอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นฟิล์มพญายอยึดติดเยื่อบุเมือก”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 61-66.
 2. กานต์มณี อนรรฆบัณฑิต, จุฑาพร จรตระการ, อาภากร ทรงสุมนัส และ เอมอร ชัยประทีป. “ฤทธิ์ต้านเชื้อแคนดิดาของสารสกัดพืชวงศ์ขิง”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 1535-1541.
 3. ชินพงศ์ ศรีสุวรรณ์, พงศ์พล วรพันธ์, อรุณชัย พงศ์นิกร และสุรชัย เตชะเอ้ย. “ผลกระทบของชนิดอาหารที่ต่างกัน แหล่งคาร์บอนต่อการเจริญของเชื้อ Phellinus ” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. 2560. หน้า 497-503.
 4. วนิดา ซ่อนกลิ่น, กษิรา แก้วสุขา, พีรดา เมฆพัฒน์, ขนิษฐา สำราญราษฏร์, ดิศพร มงคลสรณะ และ สุรชัย เตชะเอ้ย. “การตรวจหาฤทธิ์ทางชีวภาพขั้นต้นของพืชสมุนไพรเขตร้อนที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 504-509.
 5. ศุภวัฒน์ จารุวัฒน์, สหรัฐ บุญฤทธิ์ และ สุรชัย เตชะเอ้ย. “การแยกและคัดเลือกเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารปฏิชีวนะจากบัวเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบผิวหนังและระบบทางเดินอาหาร”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 510-515.
 6. ภัทราภรณ์ นิลไชย, วรรณกานต์ กิ่งบัณฑิต, สุกฤษฏิ์ วัฒนลออสมบุญ และ สุรชัย เตชะเอ้ย. “คุณสมบัติทางกายภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 516-522.
 7. เบญจวรรณ จีนนา, สากลพัชร บุญวิธวาเจริญ, สำเร็จ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และ สุรชัย เตชะเอ้ย. “ผลของอุณหภูมิและสารอาหารต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดแครง”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 549-555.
 8. ศิริกันยา สยมภาค, พรธีรา แก้วบุญปัน, สุภารัตน์ สาประวัติ, จิราพร อ่วมเกิด และ กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์. “สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดตำรับยา “วิสัมพยาใหญ่””. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5”. กรุงเทพฯ. หน้า 1010-1017.
 9. ยามีละ ดอแม, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, พรภิรมย์ หลงทรัพย์ และ ไฉน น้อยแสง. “การพัฒนาการออกแบบความคิดการดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนโดยใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้การใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาสาขาสุขภาพความงามและสปา”. วารสารโรงพยาบาลสกลนคร. 2560; 20(1):248-
 10. Sranujit R & Natha Kuptasthien N. “Building communication and teamwork skills for first-year applied Thai Traditional Medicine Program students through active learning strategy”. Thammasat International Journal of Science and Technology. 2016; 21(5) (Supplement Issue): pp. 96-100.
 11. เอมอร ชัยประทีป. “การศึกษาความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2560; 5(1): 77-88.
 12. ประไพนิล แก้วด้วง, วัชนันท์ วงศ์เสนา, รุ่งนภา ศรานุชิต, กรรณิการ์ กัวหา. “ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นขาวจากไขมันในผู้บริจาคโลหิต. วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต”. 2560; 27(2): 117-125.

ระดับนานาชาติ

 1. Techaoei S, Jarmkom K, Eakwaropas P, Khobjai W. “An alternative antimicrobial approach to fight bacterial pathogens from Phellinus linteus”. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. 2017; 11(5): 319-322.
 2. Jarmkom K, Eakwaropas P, Khobjai W, Techaeoi S. “Stability of Essential Oils in Pang-Rum by Gas Chromatography-Mass” Spectrometry. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. 2017; 11(5): 272-275.
 3. Khobjai W, Sukati S, Jarmkom K, Eakwaropas P, Techaoei S. “Evaluation of Thrombolytic activity of Zingiber Cassummunar And Thai Herbal Prasaplai formula”. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. 2017; 11(5): pp. 268-271.
 4. Eakwaropas P, Techaoei S, Khobjai W, Jarmkom K. “Effect of natural binder on Pang-Rum hardness”. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Pharmacological and Pharmaceutical Sciences. 2017; 11(5): pp. 247-250.
 5. Nicomrat D & Chamutpong S. “Diversified microbial community developed in different fruit juice of wine fermentation”. Applied Mechanics and Materials. 2017; 866: 57-60.
 6. Nicomrat D & Chamutpong S. “Assorted lactic acid bacteria with yeasts in alcohol submerged fermentation step of vinegar production”. Applied Mechanics and Materials. 2017; 866: 69-72.
 7. Nicomrat D, Kanthang P, & Chamutpong S. “The relationships among Microorganisms in Paddy soil of rice varieties at Sanamchaikate, Chachoengsao”. Applied Mechanics and Materials. 2017; 866: 144-147.
 8. Nicomrat D & Chamutpong S. “Effects of silver nanoparticles on heterotrophic bacterial community inhabiting the anoxic paddy soil of flooded rice microcosms”. Applied Mechanics and Materials. 2017; 866: 152-155.

ปี 2558-2559

ระดับชาติ

 1. เอมอร ชัยประทีป. “กลูตาเมตและโซเดียมโมโนกลูตาเมต : ตรวจสอบความเชื่อปรัมปรา”. วารสารนเรศวรพระเยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2559; 9(1): 31-37.
 2. ณกันต์วลัย วิศิฎศรี. “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21”. เชียงใหม่. หน้า 117-129.
 3. สุรัติวดี ทั่งมั่งมี, ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา, ไฉน น้อยแสง และ สรุชัย เตชะเอ้ย. “การหาปริมาณรวมของสารประกอบฟีนอลและสารฟบาโวนอยด์ในชบาเมเปิ้ล”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 319-323.
 4. ปรญา วรรณุวาศ, สุมาลี จันทร์ลี และ ไฉน น้อยแสง. “การหาปริมาณซินเนฟฟรีนของพืชสกุลส้มในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 324-329.
 5. ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ สิริภัทร ชมัฒพงษ์. “ความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ระหว่างการหมักน้ำส้มสายชูขากกล้วยและแอปเปิ้ล”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 344-353.
 6. อรทัย สารกลุ, ชูศรี ตลับมุข, สุพรรณ โพธิ์ศรี, ไฉน น้อยแสง และ นพรัตน์ พุทธกาล. “ผลของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรต่อความเป็นพิษในหนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 668-674.
 7. นพพล ทองวัฒนานนท์, ธีรารัตน์ ภุมรินทร์ และ ไฉน น้อยแสง. “ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicans ของพืชสมุนไพรตามตำรายาไทย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 821-827.
 8. สุรชัย เตชะเอ้ย, ภาวุฒิ การสะสม, ศิริมา วงศาวัฒนานนท์ และ ฑิตาพร แซ่เจีย. “การศึกษาสภาวะการเจริญของเส้นใยเชื้อราเห็ดกระถินพิมานโดยอาศัยค่าอุณหภูมิและ pH ที่แตกต่างกัน”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 840-845.
 9. มลทิวา มาเปียง, ศุภนุช ขุนสุริยะ, กะชามาศ อนุวรรณ์, เฉลิมชัย สันทัดรัมย์ และ วรเชษฐ์ ขอบใจ. “การประเมินซีรัมมาลอนไดอัลดีไฮด์ในกลุ่มอาการทางเมทาบอลิก.” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4”. กรุงเทพฯ. 2559. หน้า 846-852.
 10. อรทัย สารกลุ, ชูศรี ตลับมุข, สุพรรณ โพธิ์ศรี, ไฉน น้อยแสง และ นพรัตน์ พุทธกาล. “ผลของสารสกัดตรีพิษจักรต่อหนูเบาหวาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(5): 502-509.
 11. เอมอร ชัยประทีป. “ไฟโตรเอสโตรเจนสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะกระดูกพรุน”. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 2559. 22(4): 602-610.

ระดับนานาชาติ

 1. Techaoei S, Jamkom K, Khobjai W & Eakwaropas P. “Study on culture condition of the mycelial growth of Schizophyllum commune”. Proceeding on the 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016): Phuket, Thailand. 2016; 153-154.
 2. Putthumrugsa N, Sopha B & Nongkai KN. “The relation between prevalence of applied Thai massage and cause of disease: case study with Thai traditional medicine”. Second International Conference on Science, Engineering & Environment. Osaka, Japan. 2016; ISBN: 978-4-9905958-7-6 C3051: 199-201.
 3. Wisidsri N, & Thungmungmee S. “Screening of pectin from Cissampelos pareira for antioxidant activity”. MFUIC2016 & KTCM2016 Electronic proceeding. Mae Fah Luang Univ, Chaing Rai, Thailand. 2016; 125-129.
 4. Thungmungmee S, & Wisidsri N. “Antioxidant activity and cytotoxicity on preadipocytes cell of Houttuynia cordata”. 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Traditional Medicine, Functional Foods, Nutrition, Natural Products: Additional Tools for Healthcare delivery. Bangkok, Thailand. 2016; 214-218.
 5. Thungmungmee S, & Wisidsri N. “Effects of Heliotropium indicum on activated RAW 264.7 macrophage and 3T3-L1 preadipocyte cells”. 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Traditional Medicine, Functional Foods, Nutrition, Natural Products: Additional Tools for Healthcare delivery. Bangkok, Thailand. 2016; 174-179.
 6. Noysang C, Pummarin T & Chamutpong S. “Acetylcholinesterase inhibitory and antioxidant activity of cultivated Macrocybe crassa (Berk.) in Thailand”. 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), Traditional Medicine, Functional Foods, Nutrition, Natural Products: Additional Tools for Healthcare delivery. Bangkok, Thailand. 2016; 137-141.
 7. Boonpisuttinant K, Daja A, Boonbai R, Kanjanawongwanich S, Gidado A. “Thai medicinal plant recipes: Evaluative study on anti-proliferative on cancer cell lines and anti-oxidant activities”. Asian J Appl Sci. 2016; 4(1): 190-197.
 8. Noysang C & et al. Biopiracy of natural products and good bioprospecting practice. Phytomedicine. 2016; 23(2): 166-173.
 9. Kooltheat N, Kamuthachad L, Anthapanya M, Samakchan N, Sranujit RP, Potup P, Ferrante A, Usuwanthim K. “Kaffir lime leaves extract inhibits biofilm formation by Streptococcus mutans”. 2016; 32(4): 486-490.
 10. Nicomrat D & Chamutpong S. “Application of Microbial Community for Enhancing Nutritional and Appealing Fermented Juice”. Applied Mechanics and Materials. 2016; 848: 131-134.
 11. Anudit C, Kooltheat N, Potup P, Pankla Sranujit R, Usuwanthim K. “Nosocomial infection of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii in Thailand”. Am J Infect Control. 2016; 44 (10): 1161-1163.

 

 ปี 2558

ระดับชาติ

 1. รุ่งนภา ศรานุชิต. “Comparative study of microfilaria positive rate by microscopic methods in Myanmar immigrant workers”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 11; 22 กรกฎาคม 2558; พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 2. ขนิษฐา มีประดิษฐ์, อรษา ชัยชุมพร, ไฉน น้อยแสง, สิริภัทร ชมัฒพงษ์ และ ยุพา คงพริก. “ภูมิปัญญาการรักษาและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในชุมชนเขตพื้นที่วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2558. หน้า 73-81.
 3. วรเชษฐ์ ขอบใจ, เขมจิรา จามกม, ภัทรานุช เอกวโรภาส และ สรุ ชัย เตชะเอ้ย. “การคัดกรองฤทธิ์ต้านการทำงานเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของยาสมุนไพร 4 ตำรับ”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2558. หน้า 142-147.
 4. สุรัติวดี ทั้งมั่งมี, วรเชษฐ์ ขอบใจ และ ทิศากร ดำรงพุฒิเดชา. “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสของสารสกัดชบาเมเปิ้ล”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2558. หน้า 148-152.
 5. ชไมพร ไกยสิทธิ์, ขนิษฐา มีประดิษฐ์ และ สาริศา บริเพชร์. “การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1”. วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต. 2558; 9(1): 38-49.
 6. เอมอร ชัยประทีป. “ไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลืองในมะเร็งต่อมลูกหมาก”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2558; 9(2): 89-98
 7. เอมอร ชัยประทีป. “ผลของมะเขือเทศที่อุดมไปด้วยไลโคพีนในโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก”. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 2558; 10(3): 117-121.
 8. เอมอร ชัยประทีป. “ผงชูรสกับโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2558; 8(3): 1-3.
 9. Kooltheat N, Jatturat N, Liamcharoen U, Sranujit R, Potup P, Chaisomboon C, Thongsri Y & Usuwanthim K. “The Effect of Anti-Inflammation Drugs on Complement Receptor Ig Expression and Phagocytosis in Human Monocyte-Derived Macrophages”. J. Med Tech Assoc Thailand. 2015; 43(3): 5397-5408.

ระดับนานาชาติ

 1. Kwansang J, Itthipanichpong C, Limpanasithikul W. “Evaluation of wound healing activity of Thunbergia laurifolia supercritical carbon dioxide extract in rats with second-degree burn wounds”. J. Adv Pharm Technol Res. 2015; 6(3):103-107.
 2. Conejero L, Potempa K, Graham CM, Spink N, Blankley S, Salguero FJ, Pankla-Sranujit R, Khaenam P, Banchereau JF, Pascual V, Chaussabel D, Lertmemongkolchai G, O’Garra A, Bancroft GJ. “The Blood Transcriptome of Experimental Melioidosis Reflects Disease Severity and Shows Considerable Similarity with the Human Disease”. J. Immunol. 2015; 95(7):3248-3261.

 

ปี 2557

ระดับชาติ

 1. วรเชรษฐ์ ขอบใจ. “In Vitro Screening for anti-cholinesterase activity of Thai medicinal plant”. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย; 20-21 พฤศจิกายน 2557; โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ.
 2. อรษา ชัยชุมพร และ ขนิษฐา มีประดิษฐ์. “การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี”. วารสารหมอยาไทยวิจัย. 2557; 3.
 3. Hattaboon C, Chamutpong S, Soongsombat P & Nicomrat D. “Application of Cellulase Harboring Microoraganisms Isolated from Fermented Jackfruit and Durian Peels in Degrading Milk Cartons”. Proceeding of the 2nd Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2014; 21 March 2014; Bangkok. p. 268-275.

ระดับนานาชาติ

 1. Boonpisuttinant K, Kritape S, Hohum T, Sarakul O, Khongprik Y & Sodamook U. “Phosphodiesterase Type – 5 inhibition activity of medicinal recipes from “Pet Nam Eak” Thai traditional medicinal book for erectile dysfunction”. The 2014 Tokyo International Conference on Life Science and Biological Engineering (ILSBE 2014); 17-19 December 2014; Tokyo: Japan. 903-909.
 2. Boonpisuttinant K, Sodamook U., Yuenying J, Keawklin S, Srisanga P. & Winitchai S. “Anti-melanogenesis on murine melanoma cells (B16F10) and tyrosinase inhibition activity of tuberous extracts from Hypoxis aurea Lour”. J. Sci. 2014; 3(1):27–35.
 3. Boonpisuttinant K, Winitchai S, Keawklin S, Yuenying J, Srisanga P, Meepradit K & Sodamook U. Free radical scavenging and tyrosinase inhibition activities of the tuberous extracts from Hypoxis aurea J. Appl. Sci. Res. 2014; 9(12): 6039-6045.
 4. Ruksiriwanich W, Sirithunyalug J, Boonpisuttinant K & Jantrawut P. “Potent in vitro collagen biosynthesis stimulating and antioxidant activities of edible mushroom Volvariella volvacea (Bulliard ex fries) sing aqueous extract”. J. Pharm. Biol. Sci. 2014; 6(2):406-412.
 5. Noysang C, Mahringer A, Zeino M, Saeed M, Luanratana O4, Fricker G & Bauer R, Efferth T. “Cytotoxicity and inhibition of P-glycoprotein by selected medicinal plants from Thailand”. J. Ethnopharmacol. 2014; 155(1):633-41.

02