แถวที่ 1
นางสาวสิริภัทร  ชมัฒพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

แถวที่2
นางศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
นางสาวนิตยา  พุทธธรรมรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แถวที่3
นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ หัวหน้าสาขา
นายศักดิ์ดา บุญรอด หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวบังอร กองปัญโญ เลขานุการ