แถวที่ 1
นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

แถวที่2
นางศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน
นางสาวนิตยา  พุทธธรรมรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
นางสาวสิริภัทร  ชมัฒพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายกรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

แถวที่3
นางสาวขนิษฐา มีประดิษฐ์ หัวหน้าสาขา
นายศักดิ์ดา บุญรอด หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวบังอร กองปัญโญ เลขานุการ