1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Click]
2. คู่มือคุณภาพการศึกษา [Click]
3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
คำนำ15.0 KB244
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร48.1 KB301
ปก118.3 KB309
สารบัญ38.9 KB280
ส่วนที่ 1 บทนำ24.6 KB278
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน152.3 KB397
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน78.3 KB316
ส่วนที่ 4 การดำเนินงาน51.2 KB423