1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Click]
2. คู่มือคุณภาพการศึกษา [Click]
3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
คำนำ15.0 KB231
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร48.1 KB285
ปก118.3 KB267
สารบัญ38.9 KB266
ส่วนที่ 1 บทนำ24.6 KB265
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน152.3 KB376
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน78.3 KB297
ส่วนที่ 4 การดำเนินงาน51.2 KB406