1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Click]
2. คู่มือคุณภาพการศึกษา [Click]
3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
คำนำ15.0 KB200
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร48.1 KB248
ปก118.3 KB232
สารบัญ38.9 KB217
ส่วนที่ 1 บทนำ24.6 KB227
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน152.3 KB327
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน78.3 KB258
ส่วนที่ 4 การดำเนินงาน51.2 KB351