1. คู่มือการประกันคุณภาพ [Click]
2. คู่มือคุณภาพการศึกษา [Click]
3. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
คำนำ15.0 KB239
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร48.1 KB295
ปก118.3 KB279
สารบัญ38.9 KB274
ส่วนที่ 1 บทนำ24.6 KB273
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน152.3 KB387
ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการประเมิน78.3 KB311
ส่วนที่ 4 การดำเนินงาน51.2 KB415