หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program

ชื่อปริญญา          : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)        : พทป.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.ATM.

จบแล้วใช้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์ในภาครัฐและเอกชน
 • ปฏิบัติงานทางคลินิกในสถานพยาบาล
 • อาจารย์ / นักวิชาการ/ นักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันการศึกษาที่มีการ
  เปิดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์หรือองค์กรอื่น
 • ประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและใหบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร

B.ATM. 25591.3 MB5320

ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา สุขภาพและความงาม
Bachelor of Science Program in Health and Aesthetics

ชื่อปริญญา          : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขภาพและความงาม)
ชื่อย่อ  (ไทย)       : วท.บ. (สุขภาพและความงาม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Bachelor of Science (Health and Aesthetics)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ ) : B.Sc. (Health and Aesthetics)

จบแล้วใช้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง

 • ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและดูแลการบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม
 • ผู้ให้บริการด้านสุขภาพความงามและสปา
 • นักวิชาการ และวิทยากรด้านสุขภาพความงาม
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงามและสปา
 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

B Sc (Health And Aesthetics)1.4 MB3873
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา885.7 KB452

ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Bachelor of Science Program in Innovation of Health Products

ชื่อหลักสูตร                 : วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
                                             : Bachelor of Science Program in Innovation of Health Products
ชื่อปริญญา                   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ)​
ชื่อย่อ (ไทย)                 :วท.บ. (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ)​
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)        :Bachelor of Science (Innovation of Health Products)​
ชื่อย่อ (อังกฤษ)          :B.Sc. (Innovation of Health Products)

จบแล้วใช้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง

 • นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพผู้ควบคุมการผลิต
 • ผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
 • นักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
 • นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

B.Sc. (Innovation of Health Products)