ประกาศ มทร.ธัญบุรี
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 25612.8 MB500
แนวปฏิบัติการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย26.7 KB44
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560958.5 KB227
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB92
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB90
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB493
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB96
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB89
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB312
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB282
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB364
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB337
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB303
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB542
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB90
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB115
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB687
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB467
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB512
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB187
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB1522
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB378
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB297
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB345
สายวิชาการ43.0 KB392
สายสนับสนุน35.8 KB349
แบบประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้าง
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายวิชาการ518.7 KB266
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายสนับสนุน471.0 KB274
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
สายวิชาการ แผน ก งานสอน345.6 KB117
สายวิชาการ แผน ข งานวิจัย337.4 KB96
สายวิชาการ แผน ค งานบริการวิชาการ338.4 KB92
แบบประเมิน รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ198.1 KB85
สายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์173.6 KB100
สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป199.7 KB95
หัวหน้าสาขาวิชา254.0 KB82
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB531
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB595
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB1216
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB403
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB416
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB407
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB426
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB545
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB521
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB538
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB130
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ117.8 KB257
แบบประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ123.9 KB276
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน80.4 KB247
แบบประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน87.0 KB264
01 สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ104.4 KB346
02 สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน39.9 KB309
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร28.2 KB270
03 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการ148.0 KB385
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB294
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB254
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB637
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB726
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB538
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB560
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB449
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB458
ใบลาต่างๆ
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB199
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB332
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB431
ใบลาพักผ่อน125.4 KB597