ประกาศ มทร.ธัญบุรี
การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 25612.8 MB282
แนวปฏิบัติการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย26.7 KB2
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560958.5 KB148
เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ60.8 KB47
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร74.9 KB48
ฝช.001 แบบเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ82.9 KB429
ฝช.011 หนังสือส่งตัวกลับจากสถานประกอบการ31.7 KB47
ฝช.012 แบบรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ56.8 KB49
ฝช.002 ตารางแผนการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ34.3 KB270
ฝช.003 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 1) ในเขต36.9 KB219
ฝช.004 แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (แบบ DP 2) นอกเขต49.7 KB312
ฝช.005 แบบยืนยันการตอบรับบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ41.5 KB281
ฝช.006 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการของบุคลากร72.7 KB261
ฝช.007 ตารางรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ38.9 KB497
ฝช.008 รายงานฉบับสมบูรณ์117.2 KB52
ฝช.009 รูปแบบและตัวอย่างของบทความ การศึกษา ฝึกอบรมในสถานประกอบการ สำหรับอาจารย์และบุคลากร57.3 KB54
เอกสารเกี่ยวกับ KPI รายบุคคล
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี4.7 MB621
แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์345.6 KB406
แบบคำนวณภาระงานตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์165.4 KB460
เอกสารในการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ใบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ34.8 KB144
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ75.3 KB1374
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย30.2 KB332
โครงการ หรือ แนวการศึกษา หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ75.8 KB248
แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33.3 KB301
สายวิชาการ43.0 KB342
สายสนับสนุน35.8 KB303
แบบประเมินทดลองงานและต่อสัญญาจ้าง
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายวิชาการ518.7 KB202
แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง สายสนับสนุน471.0 KB201
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
สายวิชาการ แผน ก งานสอน345.6 KB78
สายวิชาการ แผน ข งานวิจัย337.4 KB61
สายวิชาการ แผน ค งานบริการวิชาการ338.4 KB54
แบบประเมิน รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ198.1 KB41
สายสนับสนุน นักวิชาการศึกษา/เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์173.6 KB63
สายสนับสนุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป199.7 KB54
หัวหน้าสาขาวิชา254.0 KB44
แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อของบุคลากร
10.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา76.5 KB480
11.สัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา (1)76.5 KB534
02.แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา57.3 KB908
03.แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์42.0 KB355
04.แบบรายงานการสำเร็จการศึกษา34.3 KB352
05.คำแนะนำในการจัดทำสัญญา29.2 KB363
06.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันรับทุนฯ (ภาคปกติ)76.5 KB377
07.แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันอนุญาตฯ ภายในประเทศ (ภาคปกติ)82.2 KB481
08.แบบฟอร์มสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (ภาคปกติ)83.3 KB476
09.แบบฟอร์มอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)91.5 KB484
01. แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา82.9 KB81
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบประเมินทดลองงานสายวิชาการ117.8 KB218
แบบประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ123.9 KB232
แบบประเมินทดลองงานสายสนับสนุน80.4 KB211
แบบประเมินต่อสัญญาจ้างสายสนับสนุน87.0 KB226
01 สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ104.4 KB301
02 สรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายสนับสนุน39.9 KB267
แบบสรุปผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร28.2 KB217
03 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานบริการวิชาการ148.0 KB344
แบบฟอร์มอื่นๆ
แบบขอหนังสือรับรอง57.9 KB234
ขอชี้แจงกรณีลงเวลาปฏิบัติราชการ56.8 KB203
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ92.2 KB564
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี
แบบรายงานข้อมูลผู้ที่จะขออนุญาตศึกษาต่อ และขอรับทุนการศึกษา มทร.ธัญบุรี98.8 KB654
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ9.8 KB486
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย14.6 KB496
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ7.1 KB402
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ7.3 KB413
ใบลาต่างๆ
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา25.6 KB147
ใบลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร110.1 KB253
แบบขออนุมัติไปราชการ52.2 KB365
ใบลาพักผ่อน125.4 KB508