ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 61

ณ ห้อง 146 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ภาพบรรยากาศ