ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17/10/2019

Golden Goose Sneakers Outlet Sistemi aziendali efficaci

Il talento è tipicamente talento. Consentire che i clienti utilizzano la tua capacità superiore principale. Ci devono essere qualsiasi tipo di una ragione chiara per le […]
17/10/2019

Golden Goose Superstar Donna Il tuo Goldmine net business – una sorta di Opt-in lista e-mail

studios americani che ogni momento ha portato una sorta di mondo ottenere ora diventato un dietro lotti istituzioni terzo campo. Incredibilmente, gli studenti europei complementare informazioni […]
16/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด

Share
16/10/2019

Golden Goose Superstar Donna Sale Archimede | Compresi |: |., | Come | 2 | – | Attraverso | per | (Spazio | di | quali | – Come al fine di fare cassa facendo

Ricordate, che hanno in modo da rendere davvero gli americani ri-visitare il tuo sito web Golden Goose Superstar Donna ndividuale quindi, ha la capacità di acquistare […]
16/10/2019

Golden Goose Baratas Comercialización residencia real como estrategias de marketing gratis

Otro local es la salud como el exceso de trabajo puede dar fácilmente un un avance en las ganancias en este particular a corto plazo, pero […]
15/10/2019

Scarpe Golden Goose Outlet Raggio vizioso di muoversi The Internet Marketing

Signor Presidente, molti l’invecchiamento stanno trovando sul proprio secondo queste settimane come molti la cura dei loro nipotini; in particolare quelli i cui genitori sono integrati […]
15/10/2019

Scarpe Golden Goose Outlet giro vizioso di attraverso Internet Marketing

Signor Presidente, molti anziani sono l’ingestione di una seconda residenza in questi giorni come la cura azienda come loro nipoti; specialmente tutti quelli le cui tutori […]
15/10/2019

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามนำเสนอผลการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-integrated Learning: WIL โดยการฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job Shadowing) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากประเทศแถบตะวันตก โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความความทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อร่วมเรียนกับสถานประกอบอย่างหลายหลายอาทิ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ, โรงพยาบาลเสรีรักษ์, จิรณัฐคลินิก, ดลรวีคลินิก และสโรชาคลินิก Share
11/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาดประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)

Share
11/10/2019

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๓ ปี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ Share
07/10/2019

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วนตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรารายละเอียดงาน1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 400 บาท/วัน คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศชาย/เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 45 ปี3.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่6.ร่างกายแข็งแรง7.สามารถทำงานล่วงเวลาหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) วิธีสมัคร1.สมัครผ่าน […]
02/10/2019

ประกาศการใช้อาคารของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Share