ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

02/06/2020

ขอเชิญดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญบุคลากรดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 Share
12/05/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
30/04/2020

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract Ageratum conyzoides or ‘Billy Goat Weed’ is a weed distributed in many tropical and subtropical countries. […]
30/04/2020

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell Background and objective: Paraquat is one of the most widely used global herbicides for weed control. Recently, paraquat has been […]
29/04/2020

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages Moringa oleifera (MO) is an important plant for traditional medicine. […]
28/04/2020

“RMUTT work & learn From Home Platform”

Share
28/04/2020

How will the education change after the COVID-19 crisis?

Share
27/04/2020

คู่มือเทคนิคการเรียนร่วมกับสถานประกอบการของนักศึกษา

คู่มือการเรียนร่วมกับสถานประกอบการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอนร่วมกับสถานประกอบการของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่เปิดสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนหลักสูตร อื่น ที่สนใจในจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ แนวการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ที่สอนร่วมกับสถานประกอบการ ประกอบไปด้วยการออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผลการเรียน การวางแผนร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดการเรียนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่จัดการเรียน ร่วมกับสถานประกอบการ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำข้อน้อมรับคำติชม เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวทางการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่อไป / ดร.พว.จุฑาภรณ์ […]
15/04/2020

TMC PREVENT COVID-19.

Currently, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has spread across the world and the World Health Organization (WHO) has characterised COVID-19 as a pandemic. Stay aware […]
07/04/2020

ตารางการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

Share
24/03/2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ดร.ทนพญ. รุ่งนภา ศรานุชิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” ตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 แก่ คณาจารย์และนักวิชาการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และแนวทางการออกข้อสอบในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย Share
15/03/2020

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี Share