รางวัล/เกียรติยศ

รางวัล/เกียรติยศ

13/08/2019

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ Share
12/08/2019

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Share
07/08/2019

ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา บัวดอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562”   Share
09/04/2019

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับบริจาคเงินจากนางสาวศิรดา แหลมประโคน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ฐานะยากจน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย โดยผู้บริจาคเป็นผู้พิจารณาทุนจาก Portfolio ของนักศึกษาที่เสนอขอรับพิจารณาจำนวน 9 คนมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาสมควรได้รับทุน จำนวน 5 ทุน ผู้บริจาคจัดสรรทุน ทุนละ 5,000  บาท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000  […]
08/02/2019

ขอแสดงความยินดี กับ นายภูริช พัฒนาพาณิช คนเก่ง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่งมีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความดี มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ควบคู่กับความรู้วิชาการและวิชาชีพ เพื่อสังคมและประเทศชาติ นายภูริช พัฒนาพาณิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนเก่ง คนดีของ มทร.ธัญบุรี ระดับชมเชย ประจำปี 2562 Share
18/01/2019

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  Share
26/12/2017

การแข่งขัน Startup Thailand League

Share
20/04/2017

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 Share
31/08/2016

ขอแสดงความยินดี #งานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ #NRIC2016

Share
09/06/2016

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างสถาบันเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ

Share
19/05/2016

เชิดชูเกียรตินักวิจัย

Share
05/02/2015

รายการเพื่อบริหารสังคม ออกอากาศทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายการเพื่อบริหารสังคม เรื่อง Yapox นวัตกรรมบรรเทาปวด เผยแพร่ออกอากาศทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิกเพื่อดูวีดีโอ คลิกเพื่อดูวีดีโอ Share