ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Academic and Production Services Center for Aesthetic and Health

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ตั้งอยู่ในบริเวณวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน ฝึกทักษะของนักศึกษาและการทำวิจัยของคณาจารย์วิทยาลัยการแพทย์ฯ ตัวอาคารเป็นโครงสร้าง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณ และชั้นบนเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างให้ได้มาตรฐานตามหลัก GMP ปัจจุบันได้มีการผลิตรวมถึงบริการวิชาการให้กับสถานพยาบาลของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนหลายรายเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสู่เชิงพาณิชย์

วิสัยทัศน์

1. เป็นโรงงานยาสมุนไพรแผนโบราณและโรงงานเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรมต้นแบบที่รองรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ

2. เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

3. เป็นแหล่งผลิต ที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณและเครื่องสำอาง และการศึกษาดูงานเพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาและแข่งขันในธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ