15/06/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

Share
12/05/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
30/04/2020

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract Ageratum conyzoides or ‘Billy Goat Weed’ is a weed distributed in many tropical and subtropical countries. […]
30/04/2020

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell Background and objective: Paraquat is one of the most widely used global herbicides for weed control. Recently, paraquat has been […]
29/04/2020

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages Moringa oleifera (MO) is an important plant for traditional medicine. […]
14/07/2019

คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสาคัญสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อม คู่มือฉบับนี้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้มีการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเกิด ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด >> คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการกลลาง วิทยาลัยกาารแพทย์แผนไทย Share
21/06/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4   สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ […]
23/05/2019

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการกํากับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องวิคตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 61TMC-5.1-5-37 การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับคณะ Share
21/05/2019

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร 61TMC-5.1-5-30 โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ Share