ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและภาวะอ้วนต่อการฟาโกไซโตซิส
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นาย สุรชัย เตชะเอ้ย
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
งบประมาณ
1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ปิดโดรงการแล้ว

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
งบประมาณ
1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ปิดโดรงการแล้ว

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
งบประมาณ
1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ปิดโดรงการแล้ว

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์ในรายวิชาชีพหัตถ เวชกรรมแผนไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรสริน ทักษิณ
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ผลของสารสกัดตำรับยาสมุนไพรรักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาทั้ง 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวแสงนภา จำปาสุริ
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ชูทอง
งบประมาณ
รายจ่าย 1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561 ขอขยายถึง 30 กย.62

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%