ชื่อโครงการวิจัย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากการใช้เชื้อราเอนโดไฟต์ในพืชตระกูลปาล์มเป็นดัชนีชีวภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอมอร ชัยประทีป
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือกสมุนไพรไทยเพื่อรักษาแผลในช่องปาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเอมอร ชัยประทีป
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างหน้าสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากดอกไม้กินได้ของไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การกักเก็บสารสำคัญจากดอกไม้กินได้ของไทยในอนุภาคนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ฤทธิ์ต่อระบบห้ามเลือดของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแผ่นแปะสมานแผลจากสมุนไพรธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมจิรา จามกม
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยสมานแผลจากหญ้างวงช้างดอกขาว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณกันต์วลัย วิศิฎศรี
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากต้นเขยตาย สำหรับการใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวทิศากร ดำรงพุฒิเดชา
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรชัย เตชะเอ้ย
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกไม้ไทยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวแสงนภา จำปาสุริ
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปุณยนุช อมรดลใจ
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ความผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือนและการดูแลตนเอง เมื่อมีอาการในนักศึกษาสตรีวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : การประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปัฐมาภรณ์ ราชวัฒน์
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
แรงจูงใจกับการรับรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจขอผู้มารับบริการนวดไทยแบบราชสำนักที่คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์รังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสายเพชร์ ประภาวิชา
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการนวดแบบราชสำนักต่อหญิงที่มีอาการปวดประจำเดือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว (บัวผัน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 มิ.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแป้งจากกระจับเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุรัติวดี ทั่งมั่งมี
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 มิ.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวสัตตบรรณเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณกันต์วลัย วิศิฎศรี
งบประมาณ
1 ต.ค.2561-30 มิ.ย.2562

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ90%
 • เผยแพร่ผลงาน90%