การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

29/10/2015

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ในการเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผล การบริหารจัดการ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และศิษย์เก่า  วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุมสะบันงา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย […]