การประกอบการวิชาชีพ

19/10/2012

ประชุมวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมจัด การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Share