การประชุมวิชาการ

03/04/2013

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นความร่วมมือกันของเครือข่าย 5 หน่วยงาน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Share