14/05/2012

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 26/2554

ประกาศ! กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2554 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก Share