01/07/2012

วพท.รับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย รับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.00-17.00 น.ณ ห้องประชุมสะบันงา ชััน ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยทีมผู้ตรวจ 1. นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประธานกรรมการ 2. รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุลฑลบุตร  […]