12/07/2012

โครงการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ แก่ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก

จากอุทกภัยน้ำท่วมพบว่าแต่ละชุมชนได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพเป็นจานวนมาก ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยครั้งนี้เช่นกันโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ความเครียด และโรคผิวหนัง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรีจึงจัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ แก่ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเคหะคลองหกและชุมชนหลักหกสามารถดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ รวมถึงเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย อีกด้วย  สามารถดาว์นโหลดรายละเอียด Share