17/07/2015

ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณะสุขเข้าตรวจประเมินรับรองมาตฐานสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย

Share
05/07/2012

ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 น.อธิการบดี รศ.ดร.นำยุทธ์ สุงค์ธนาพิทักษ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ตรวจเยียมการรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน(SAR) ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ภายในศูนย์รังสิต เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจ และขอบคุณประธานกรรมการตรวจประเมิน นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์    Share