17/10/2013

สำหรับนักศึกษา : รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ประกาศ…ถึงนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ทั้ง 2 สาขา การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2556  นักศึกษาสามารถดาน์โหลดรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียนในวันที่ 21-23 ตุลาคม 56 นี้ – การแพทย์แผนไทยประยุกต์ – สุขภาพความงามและสปา Share