06/07/2015

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

Share
03/12/2012

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลแจกทุนการศึกษา 2556

เนื่องด้วยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาผู้ที่ขาดแคลนและและด้อยโอกาส โดยผู้สนใจจะขอรับทุน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนา ชั้น ๔ ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 Share
03/12/2012

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจกทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี มูลค่าทุนละ 25,000 บาท ผู้ที่สนใจติสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ajinomoto.co.th ส่วนใบรับรองความประพฤติสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sd.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 Share