ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ

03/12/2012

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจกทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี มูลค่าทุนละ 25,000 บาท ผู้ที่สนใจติสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ajinomoto.co.th ส่วนใบรับรองความประพฤติสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sd.rmutt.ac.th ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 Share