06/05/2014

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (พฤษภาคม-ตุลาคม 2557)

    Share
24/10/2012

บริการวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ให้บริการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน  ในโครงการครอบครัวอมยิ้ม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ เมื่อ วันที่ 21 –  22 กรกฎาคม 2555 Share
02/07/2012

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ  รวมถึงประชาชน มีความรู้ ทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ   นอกจากนี้เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับ และมีความภาคภูมิใจต่อการเป็นจิตอาสา  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด   Share
15/06/2012

บริการวิชาการออกหน่วยตรวจรักษาแก่ประชาชนที่ตำบลบางแขยง

งานบริการวิชาการนำโดย ผอ.พรทิพย์ ตันติวงศ์ และ อาจารย์นิตยา พุทธธรรมรักษา พานักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกหน่วยตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไปที่ตลาดนัดในตำบลบางแขยง Share