19/11/2012

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554 และ จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีการรับปริญญาบัตร ทังนี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจึงจัดให้มีพิธีฦึกซ้อมย่อยการรับปริญญาบัตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้         Share