บัณฑิตกิตติมศักดิ์

21/03/2017

ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560   Share