03/10/2012

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ๕ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ และร่วมมือให้ความช่วยเหลือด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ […]