15/06/2012

บริการวิชาการออกหน่วยตรวจรักษาแก่ประชาชนที่ตำบลบางแขยง

งานบริการวิชาการนำโดย ผอ.พรทิพย์ ตันติวงศ์ และ อาจารย์นิตยา พุทธธรรมรักษา พานักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ออกหน่วยตรวจรักษาแก่ประชาชนทั่วไปที่ตลาดนัดในตำบลบางแขยง Share