26/08/2020
ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อว 0649.19/2755 (ต้นเรื่อง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 Share
02/10/2019

ประกาศการใช้อาคารของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Share
01/10/2019

ประกาศ วพท. แนวปฏิบัติการจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

Share
23/07/2019

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

Share