22/04/2013

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักานราชการ  ตปหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ผู้ที่รายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ ตามวันและเวลาดังประกาศแนบนี้           Share