12/06/2019

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือhttps://www.tmc.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1145 Share
20/12/2018

การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2562

สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 Share
02/07/2018

ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา

ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 กรกฎาคม 2561 โดยไปแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://goo.gl/pjZLBa Share
11/06/2018

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 61

ณ ห้อง 146 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ภาพบรรยากาศ Share