19/10/2012

ประชุมวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมจัด การประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2555  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Share
19/10/2012

การพัฒนาหลักสูตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้จัดประชุมกรรมการร่างหลักสูตรปริญญาโทด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการวารุณี ธนะแพสย์ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ดร.สุพินิดา วินิจฉัย  ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.สุมาพร เกษมสำราญ และ ดร.วรรณสิริ ธรรมรัตน์   Share