พนักงานมหาวิทยาลัย

14/11/2012

ผลการสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2555 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th และ www.ped.rmutt.ac.th Share