รับสมัครนักศึกษา

04/07/2016

เปิดรับสมัครนักศึกษา

ข่าวดี สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์ไทย เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่จบมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับเพิ่มเติม) 2 หลักสูตร ดังนี้   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีระดับคะแนน […]