03/04/2013

นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (ASTC2013) เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีแรก ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ นักศึกษาวิทยาลัยได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน 4 รางวัล คือ Share