รายชื่อโค้วต้า 57

18/10/2013

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โค้วต้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว๊ปไซด์ http://www.oreg2.rmutt.ac.th/notice/webpage/RI/11.asp และให้ไปตามเวลาและสถานที่ตามนัดหมาย   สถานที่สอบ Share