12/06/2014

บันทึกลงนามความร่วมมือ

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีนางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ลงนามร่วม กับนางสุวรรณ นุ่มนุ่น รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา […]
03/12/2012

เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคล

เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 เวลา 08.30-09.00 น. Share
19/11/2012

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554 และ จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีการรับปริญญาบัตร ทังนี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจึงจัดให้มีพิธีฦึกซ้อมย่อยการรับปริญญาบัตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้         Share
12/07/2012

โครงการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ แก่ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก

จากอุทกภัยน้ำท่วมพบว่าแต่ละชุมชนได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพเป็นจานวนมาก ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยครั้งนี้เช่นกันโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพ ปัญหาส่วนใหญ่เป็นอาการของโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ความเครียด และโรคผิวหนัง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรีจึงจัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมความรู้ แก่ชุมชนเคหะคลองหก และชุมชนหลักหก  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเคหะคลองหกและชุมชนหลักหกสามารถดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้ รวมถึงเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและเพิ่มทักษะในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย อีกด้วย  สามารถดาว์นโหลดรายละเอียด Share