วัคซีนโรคคอตีบ และบาดทะยัก

17/03/2015

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

ด้วยโรงพยาบาลคลองหลวง จะเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ท่านใดสนใจสามารถจะเข้ารับบริการได้ วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี Share