วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

07/06/2012

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการสุขภาพ

Share
24/04/2012

ประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะ

วันที่ 24 พ.ค. 2555 ประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ ได้รับข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาวิทยาลัยฯมากมาย จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ เภสัชกรสมนึก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายาไทย กระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต อดีตผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง Share