สรรหาผู้อำนวยการ

06/07/2015

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และกำหนดกรอบแนวคิดในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย Share