สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

21/08/2017

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 Share