07/10/2013

ประกาศ…

บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองการศึกษาได้ ณ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30-18.30 น. Share