22/06/2016

แพทย์แผนไทยประยุกต์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) จากสภาการแพทย์แผนไทย Share