11/06/2018

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 61

ณ ห้อง 146 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ภาพบรรยากาศ Share
18/06/2014

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์……คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ซึ่งมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๕๙๒-๑๙๙๙ ต่อ ๑๔๐๗ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้   Share
14/11/2012

เชิญชวนบุคลากรที่สนใจ

  เนื่องด้วย ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อต้องสนองการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) การประกันคุณภาพการศึกษา (QA) เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้         Share