29/12/2014

แบบเปิดรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แบบกลุ่มประเทศอาเซียน)

ประกาศ….แบบเปิดรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แบบกลุ่มประเทศอาเซียน) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขภาพความงามและสปา (รหัส 55-57)  นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนที่ www.oreg.rmutt.ac.th Share