04/07/2017

แสดงความยินดี

Share
21/03/2017

ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560   Share
20/06/2013

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 Share