โครงการจิตอาสา 2556

03/04/2013

โครงการจิตอาสาพัฒนาอารามสถาน(วัดประยูรธรรมาราม)และออกหน่วยเคลื่อนที่ 2556

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาอารามสถานและออกหน่วยเคลื่อนที่  เพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะต่อสังคม ณ วัดประยูรธรรมาราม ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 Share