โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร

01/07/2013

รายงานผลโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรแก่กลุ่มผู้สูงอายุ  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีการอบรมเรื่องการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ยาดมส้มโอมือ ยาหม่องไพล นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีการใช้ ประโยชน์ พร้อมทั้งบอกข้อควรระวังในการใช้เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าในการใช้สมุนไพร  ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 1 พฤษภาคม […]